Call For Papers UDIT

UDIT (Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene) er en møteplass for diskusjon og utveksling av erfaringer knyttet til undervisning ved IKT-utdanningene i Norge. Alle temaer rundt utdanning, undervisning og fagdidaktikk samt bruk av IKT i læring er velkomne.

Hvis du har kommet frem til ny innsikt og gode ideer gjennom arbeid med å utvikle/videreutvikle et fag eller faglig opplegg, kan UDIT være en god arena for å få presentert arbeidet i form av en tellende publikasjon.

Fjorårets UDIT-artikler finner du som del av konferanserapportene til NOKOBIT og NIK.

Kriterier ved fagfellevurdering av innsendte artikler

Bidragene til UDIT blir valgt ut av programkomiteen basert på vurdering fra to uavhengige fagfeller. I vurderingen legges det vekt på:

 • Relevans for formål og tema for sporet
 • Potensiale for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring
 • At bidraget gir noe nytt til feltet
 • At bidraget er generaliserbart og kan utnyttes eller bygges videre på av andre som underviser IT-fag
 • At bidraget eventuelt rapporter samarbeid og/eller sammenligning mellom ulike læresteder og/eller utdanningsinstitusjoner
 • At bidraget er forankret i pedagogisk resonnement
 • At bidraget ikke har blitt publisert tidligere
 • At bidraget oppfyller følgende formelle krav til vitenskapelighet:
  • Tittelen reflekterer artikkelens innhold
  • Sammendraget er godt strukturert og formulert
  • Forskningsspørsmålene er tydelig formulert og kan besvares vitenskapelig
  • Metoden er beskrevet
  • Resultatene tydeliggjøres, analyseres og diskuteres
  • Eventuelle begrensninger og svakheter i arbeidet drøftes
  • Konklusjonen er klar og bygger på analyse og diskusjon
  • Referansene er relevante og oppdaterte

Bidrag blir akseptert under forutsetning av at minst en av forfatterne deltar på konferansen og presenterer bidraget.

Format og innsending

Artikler innsendt til UDIT publiseres som del av konferanserapportene fra NIK- og NOKOBIT, som gir uttelling på nivå 1 i Cristin. Forfatterne beholder rettighetene til å videreutvikle stoffet for andre publiseringskanaler.

Forfattere av artikler til UDIT kan velge om de ønsker å bruke NIK- eller NOKOBIT-format (respektive maler og instruksjoner finnes på nettsidene for NIK 2017 og NOKOBIT 2017). Ved bruk av NOKOBIT- format kan artikkelen være inntil 14 sider, ved bruk av NIK-format kan den være inntil 12 sider. Valg av format har ellers ingen betydning for fagfellevurderingen av artikkelen.

Artikler til UDIT sendes inn via EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=udit2017

Praksisbidrag (Nytt av året!)

UDIT lanserer i år en ny kategori bidrag der undervisere kan presentere prosjekter der de har prøvd ut nye tanker, idéer, og/eller teknologier i praksis. Hovedkriteriet for å få et praksisbidrag antatt er at det beskriver et prosjekt som kan stimulere til gode diskusjoner om undervisning og læring.

Presentasjonen av praksisbidragene under konferansen vil skje i en egen praksissesjon og kan ha ulikt format ut fra hva som passer innholdet, innenfor en ramme på 20 minutter. Alt fra ren presentasjon til demonstrasjon og hands-on utprøving er aktuelt.

Et praksisbidrag sendes inn som et short-paper (max 4 sider) som beskriver:

 • Hva var målet/hensikten med prosjektet?
 • Hva er det nye man ønsket å prøve ut?
 • Hvordan ble prosjektet gjennomført?
 • Hvilke begrensninger måtte man jobbe innenfor?
 • Hva observerte man underveis?
 • Hva lærte dere av prosjektet, og hva kan andre lære av det?
 • Hvor går veien videre?

Innsendte praksisbidrag vil bli vurdert av UDITs programkomité, men vil ikke bli fagfellevurdert og vil normalt ikke gis skriftlig tilbakemelding. Praksisbidrag vil heller ikke gi publikasjonspoeng i Cristin, men vil bli publisert i en egen seksjon av konferanserapporten.

Dere som allerede planlegger å sende inn en artikkel til en av NIKT-konferansene oppfordres særlig til også å delta med et praksisbidrag på UDIT!

Innsendingsfristen for praksisbidrag til UDIT 2017 er 1. november.

UDIT Programkomité

 • Edgar Bostrøm, Høgskolen i Østfold
 • Morten Goodwin, Universitetet i Agder
 • Tor-Morten Grønli, Westerdals ACT Oslo
 • Hallstein Hegerholm, Nord Universitet
 • Erik Hjelmås, NTNU (Gjøvik)
 • Rune Hjelsvold, NTNU (Gjøvik)
 • Sven-Olai Høyland, Høgskolen i Bergen
 • Jens Kaasbøll, UiO
 • Anniken Th Karlsen, NTNU (Ålesund)
 • Birgit R. Krogstie (leder), NTNU (Trondheim)
 • Robin Munkvold, Nord Universitet
 • Guttorm Sindre, NTNU (Trondheim)
 • Arne Styve, NTNU (Ålesund)
 • Erlend Tøssebro, Universitetet i Stavanger
 • Anette Wrålsen, NTNU (Trondheim)