Call For Papers NOKOBIT

NOrsk Konferanse for Organisasjoners Bruk av InformasjonsTeknologi (NOKOBIT 2017) arrangeres av Westerdals Oslo ACT fra 27. til 29. november 2017 på ærverdige Grand Hotel midt i Oslo sentrum.

NOKOBIT er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap / informasjonssystemer, og tar opp temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen tilbyr en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet.

Bidrag til konferansen kan skrives på norsk eller engelsk. Alle bidrag må være originale og ikke publisert eller under samtidig review noe annet sted. Maksimal lengde på artikkel er 14 sider. I tillegg til å sende inn et vanlig bidrag inviterer vi også forslag til paneldebatter. Slike forslag bør inneholde et sammendrag av hva som skal diskuteres og hvem som skal sitte i panelet - og disse bør være forespurt av forslagsstilleren selv og ha takket ja. Nytt av året er at vi også inviterer korte bidrag med frist like før konferansen.

Aktuelle tema for konferansen

Konferansen ønsker bidrag innen et bredt spekter av ulike sjangere og tema. Det er rom for tverrfaglighet og mangfold i teoretiske og metodiske tilnærminger. Mulige tema for artikler er:

 • Bruk og anvendelser av digitale teknologier i ulike sammenhenger

 • Brukerinteraksjon

 • Datavisualisering

 • Datavitenskap (“data science”)

 • Digital innovasjon og forretningsutvikling

 • Digitalisering og transformasjon av offentlige tjenester

 • Forskningsmetoder i sammenheng med studier av IS

 • IKT strategi

 • IKT-ledelse og -organisering

 • Informasjonsinfrastrukturer og plattformøkosystemer

 • Informasjons- og kunnskapsforvaltning

 • Innovasjon og entreprenørskap med IS

 • Konseptuell modellering

 • Kunnskapsutvinning (“data mining”, “business Intelligence”)

 • Ledelse og organisering av IS-tjenester (“IS service management”)

 • Ledelse og organisering av forretningsprosesser (“Business Process Management”)

 • Ledelse og organisering av leveransekjeder (“Supply Chain Management”)

 • Mager produksjon (“Lean”)

 • Menneske-maskin-interaksjon, universell utforming

 • Mobilitet, mobile applikasjoner, apper

 • Nye medier

 • Skytjenester (“cloud computing”)

 • Sosiale IS og samhandlingsløsninger

 • Store data (“big data”)

 • Systemutviklingsmetoder og praksis

 • Tjenesteorientering

 • Virksomhetsmodellering

 • Virksomhetssystemer og virksomhetsarkitektur

 • Økonomi, gevinstrealisering og IS

Utdanningsrelaterte bidrag normalt bli overført til UDIT-konferansen som løper parallelt med NOKOBIT. Bidragene vil bli vurdert av UDITs programkomite, men vil bli publisert i konferanserapport sammen med de øvrige NOKOBIT-bidragene. For mer informasjon om UDIT, se undersiden for UDIT.

Småbidrag

Som i fjor er det også mulighet for å sende inn småbidrag ("Call for Short Papers") innen 1. november. Småbidrag er på 2-6 sider og kan beskrive prosjekter i startfasen, pågående arbeid og avsluttet arbeid som er faglig interessant men som ikke passer helt som ordinær artikkel. Ph.D.-arbeider er spesielt interessante. Småbidrag blir vurdert av et eller flere NOKOBIT-styremedlemmer for relevans og faglig interesse, men de blir IKKE fagfellevurdert på normal måte. Innsenderne mottar normalt IKKE skriftlige kommentarer, og bidraget er IKKE meritterende (selv om det blir publisert i en egen seksjon av konferanserapporten). Formålet er å skape enda bedre kommunikasjon om forskningen og næringssamarbeidet som foregår i NOKOBIT-miljøet. Men vi ønsker IKKE småbidrag som har til hovedformål å promotere et bestemt foretak eller produkt. Vi vil sette av tid på konferansen til meget korte presentasjoner av småbidrag i plenum etter følgende regler: to minutter og ett lysark per bidrag. Lysarket må sendes inn dagen før på epost. Fokus på: problem, hvorfor problemet er viktig, hva man vi finne ut/lage/oppnå, hvilken forskningsmetode man bruker, hvordan det man finner ut/lager/oppnår vil bidra til å løse problemet, planer videre og om det er noe man gjerne vil ha hjelp til fra andre på NOKOBIT.

Vurdering og publisering

Alle ordinære artikkelbidrag vil normalt bli fagfellevurdert av 3 anonyme og uavhengige reviewere. Bidragene behøver ikke å anonymiseres (men vi godtar anonyme bidrag). Aksepterte ordinære artikkelbidrag vil normalt bli publisert elektronisk i konferanserapport i NOKOBIT-serien (e-ISSN 1894-7719), som for tiden utgis av Bibsys Open Journal Systems og som er meritterende på nivå 1. Småbidrag blir IKKE fagfellevurdert og er IKKE meritterende. De vil normalt bli publisert i NOKOBIT-serien, men i en egen seksjon for korte bidrag sånn at det går klart frem at bidragene ikke er fagfellevurderte og meritterende. I tillegg skal alle småbidrag ha ordene "(Kort bidrag)", "(Utvidet sammendrag)", "(Short Paper)" eller "(Extended Abstract)" i tittelen. Vi stiller imidlertid følgende krav til publisering i konferanserapporten (gjelder både ordinære og korte bidrag): * endelig versjon leveres innen fristen og i riktig format minst en av artikkelens forfattere registrerer seg til og deltar på konferansen og presenterer arbeidet Hvis ingen av forfatterne deltar på konferansen og presenterer arbeidet vil bidraget kunne bli fjernet fra konferanserapporten. I helt spesielle tilfeller kan et innsendt manuskript likevel bli refusert redaksjonelt uten å bli sendt ut til reviewere, hvis det er helt åpenbare mangler som gjør det meningsløst å foreta review av arbeidet (f.eks. plagiat, samme arbeid allerede publisert et annet sted tidligere, intet vitenskapelig innhold eller tematikk langt utenfor NOKOBITs interesseområde). I tilfelle et bidrag refuseres på grunn av akademisk uærlighet (f.eks. plagiat, eller artikkel som er autogenerert svada) vil bli refusert, og begrunnelsen for den bli formidlet ikke bare til den som sendte inn bidraget, men også potensielt til lærested / forskningsinstitusjon hvor vedkommende er ansatt, samt eventuelt til den som er blitt forsøkt plagiert i arbeidet.

Format og innsending

Styret for NOKOBIT

Anniken Karlsen, NTNU (leder)

Tom Roar Eikebrokk, UiA

Trond Vegard Johannesen, NHH

Jens Kaasbøll, UiO

Grete Netteland, HiSF

Knut H Rolland, Westerdals Oslo ACT

Pieter Jelle Toussaint, NTNU

Programansvarlige

Knut H Rolland, Westerdals Oslo ACT (Chair)

Anniken Karlsen, NTNU (Co-chair)

Trond Vegard Johannesen, NHH (Co-chair)